• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.019
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thu Thủy
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại thương
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường

Các thông tin chính của nhiệm vụ