• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.019
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thu Thủy
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại thương
Thời gian thực hiện 11/2017 - 10/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ