• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 021
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Minh Sơn
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ