• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 022
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Quang Trung
Cơ quan chủ trì Học Viện Quản lý Giáo dục
Đơn vị thực hiện Học Viện Quản lý Giáo dục
Thời gian thực hiện 11/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ