• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 022
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Quang Trung
Cơ quan chủ trì Học Viện Quản lý Giáo dục
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo.

Các thông tin chính của nhiệm vụ