• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 023
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Vũ Việt
Cơ quan chủ trì Học Viện Tài Chính
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ