• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 024
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Biên
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 12/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ