• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2012
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐA.002
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Thị Lan Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Hà Nội
Thời gian thực hiện 12/2017 - 06/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

(Tại file đính kèm)

Các thông tin chính của nhiệm vụ