Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về Khoa học Giáo dục

07/08/2017 In bài viết

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20 (gọi tắt là Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia) (theo Quyết định số 888/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến các sản phẩm của Chương trình).

Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ. Chương trình được thực hiện sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học giáo dục, góp phần giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình:
- Phát triển khoa học giáo dục Việt Nam tiếp cận trình độ khoa học giáo dục thế giới, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục - đào tạo trong giai đoạn tới;
- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đổi mới quá trình giáo dục - đào tạo và quản lý giáo dục - đào tạo
- Xây dựng được các phương pháp luận, các tiêu chí và chỉ số thống kê của một số dữ liệu giáo dục cơ bản của Việt Nam.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình:
- Nghiên cứu lý luận nhằm đổi mới cơ bản khoa học giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại, lấy nghiên cứu dựa trên minh chứng làm nền tảng, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và tiệm cận với trình độ khoa học giáo dục thế giới;
- Nghiên cứu xác định luận cứ khoa học và thực tiễn cho đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của quá trình giáo dục - đào tạo, đổi mới quản lý giáo dục đào tạo trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế;
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ tiêu chí - chỉ số thống kê của một số dữ liệu giáo dục cơ bản.

Những sản phẩm chủ yếu được trông đợi từ kết quả thực hiện Chương trình:
Sản phẩm khoa học
- Đề xuất với Đảng và Nhà nước dưới dạng các dự thảo văn bản nghị quyết, quyết định, thông tư hướng dẫn... về các giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị TW 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
- Từ điển Khoa học giáo dục;
- Bản thảo của các chuyên khảo về các vấn đề nghiên cứu chứa đựng đầy đủ các nội dung nghiên cứu, các kết quả triển khai pilot trong thực tiễn tại các cơ sở giáo dục...

Cơ sở dữ liệu về hệ tiêu chí và chỉ số thống kê
- Hệ thống tư liệu khoa học giáo dục thế giới (tổng quan, dịch thuật);
- Hệ thống dữ liệu khoa học giáo dục Việt Nam;
- Hệ thống và quy trình cập nhật hệ thống tiêu chí, chỉ số thống kê tương thích với thế giới phục vụ xây dựng niên giám thống kê giáo dục và hệ thống  - thông tin quản lý giáo dục (EMIS);
- Bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp, kĩ thuật điều tra xác định và bộ tài liệu cập nhật những chỉ số căn bản của giáo dục - đào tạo Việt Nam như: chỉ số phát triển thể chất, tâm lý của học sinh lứa tuổi, chỉ số học tập suốt đời …, chi phí đơn vị của giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo;
- Bộ tài liệu hướng dẫn xác định các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, quy trình khảo sát điều tra xã hội học về các chính sách giáo dục;
- Bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp, kĩ thuật và công cụ đánh giá trong giáo dục: đánh giá giáo dục trên diện rộng; đánh giá quốc gia, quốc tế; đo lường đánh giá kết quả giáo dục, năng lực người học….

Sản phấm công bố và đào tạo
- Hệ thống bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế;
- Kết quả đào tạo đại học, sau đại học với nội dung có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu của Chương trình.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2017, thông qua các Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ, tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp, Tổ thẩm định nội dung và tài chính, Chương trình đã phê duyệt thực hiện 03 nhiệm vụ; lựa chọn được tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ; đang thực hiện tuyển chọn/giao trực tiếp 20 nhiệm vụ và tiếp tục xác định danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Chương trình cũng đã tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề, tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như Hội thảo “Thực tiễn thi hành và các định hướng sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học”;  “Tự chủ đại học và vai trò của Hội đồng trường”; “Giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW”…

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Chương trình trân trọng cảm ơn và hoan nghênh sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong việc đề xuất vấn đề nghiên cứu, tham gia các hội đồng khoa học, tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cũng như sự hỗ trợ về chuyên gia, kỹ thuật và tài chính thực hiện và phát triển Chương trình.