Địa chỉ: Phòng 612 - Nhà D - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Tel: 0243 826 7555

Email: chuongtrinhkhgd@moet.gov.vn