Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)

01/03/2017 In bài viết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)

Thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2017 đợt 1 (Quyết định kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/04/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất gửi kèm theo Thông báo này. Hồ sơ đăng ký bao gồm 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp, riêng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ chỉ cần bản sao có công chứng), 11 bản photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Hồ sơ được gửi về: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0438690357/0912539196.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 27 tháng 01 năm 2017 (Thứ Sáu). Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu bưu điện.

           Trân trọng thông báo./.

File đính kèm
Các bài viết khác