Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

17/02/2017 In bài viết

Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: KHGD/16-20

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

File đính kèm
Các bài viết khác