Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2017 đợt 2

31/08/2017 In bài viết

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia (thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Văn phòng Chương trình KHGD thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2017 đợt 2 như sau:

- Tổng số nhiệm vụ KH&CN đưa ra xem xét tại các Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn: 16

- Tổng số hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn (đủ điều kiện để đưa ra xem xét tại các Hội đồng tư vấn tuyển chọn): 26

- Số nhiệm vụ đã tuyển chọn được tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm: 13

Stt

Tên nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Chủ nhiệm
1.

  Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)

  Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

2.

  Nghiên  cứu đề  xuất  phương án đánh giá xét  công  nhận  tốt  nghiệp  trung  học phổ  thông và tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu chương trình  giáo dục phổ thông mới

  Viện Đo lường đánh giá phát triển giáo dục, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

3.

  Triết lý giáo dục Việt Nam-từ truyền thống đến hiện đại

  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

  GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

4.

  Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn  2018 -2025,  tầm nhìn 2035

  Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

  PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

5.

  Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương

  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương

6.

  Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

  TS. Nguyễn Ngọc Linh

7.

  Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam

  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

8.

  Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

9.

  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

  Trường Đại học Hòa Bình, Hiệp hội các trường đại học-cao đẳng Việt Nam

  PGS.TS. Trần Quang Quý

10.

  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam

  Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

  GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

11.

  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường

  Trường Đại học Ngoại thương

  PGS.TS. Nguyễn Thu Thuỷ

12.

  Nghiên  cứu  dự  báo  nhu cầu  đào  tạo  giáo viên  đến  năm  2025,  tầm nhìn  đến  năm 2035

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

13.

 Nghiên  cứu  về  công  dân  toàn  cầu  Việt Nam

  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  PGS.TS. Lê Anh Vinh

 Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn và cùng chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn và các quy định hiện hành của Nhà nước để thẩm định nội dung và tài chính trước ngày 05 tháng 9 năm 2017.

File đính kèm
Các bài viết khác