Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.045

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh PT đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng của cá nhân theo tinh thần Nghị...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.041

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.041

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.031

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.027

21/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và học sinh tiểu học phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục và...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.016

21/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.016

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.015

17/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong bối cảnh hiện nay" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.013

15/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.013

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐA.003

15/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật nhà giáo" - Mã số KHGD/16-20.ĐA.003

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.033

15/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.029

29/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế...