Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.022

29/10/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.017

12/06/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.017

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.024

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.010

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.010

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.032

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.019

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.019

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.020

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.011

22/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.011

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.021

22/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035" - Mã số...