Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.043

29/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.037

29/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Các hệ hình (paradigm) giáo dục ở Việt Nam - Từ truyền thống tới hiện đại" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.037

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.036

28/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.028

28/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam" - Mã...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.034

23/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.046

16/12/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh Cách...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.022

29/10/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.017

12/06/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.017

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.024

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.010

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.010