Thông tin các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia

16/05/2017 In bài viết

Thực hiện Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, ngày 11/05/2017, Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia năm 2017 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga – Phó Chủ Nhiệm Chương trình làm Chủ Tịch đã họp, xem xét các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp. Căn cứ các tiêu chí đánh giá theo quy định, Hội đồng thống nhất, kiến nghị lựa chọn

1. Nhiệm vụ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổ chức chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội; cá nhân chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn;

2. Nhiệm vụ Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030”; Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; cá nhân chủ nhiệm: GS.VS. Đào Trọng Thi;

3. Nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Tổ chức chủ trì: Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam; cá nhân chủ Nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chủ trì phiên họp

Chương trình KHGD