Ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

10/11/2017 In bài viết

Sáng 8/11, 7 cơ quan gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TWMTTQVN), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ đã ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tham dự lễ ký có Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh; đại diện Văn phòng Chính phủ, Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM.


Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm mục đích phát huy vai trò của Ủy ban TWMTTQVN, các cơ quan có liên quan và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, giám sát thực hiện; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Kịp thời biểu dương và nhân rộng những mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết 29.

Nội dung phối hợp giám sát giữa các cơ quan sẽ tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 29, các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo gắn với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Giáo dục, các bộ ngành liên quan và các địa phương.


Các cơ quan cam kết sẽ triển khai chương trình phối hợp giám sát tích cực và hiệu quả

Ngoài ra, sẽ tập trung giám sát công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết 29, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Theo chương trình phối hợp được ký kết, việc tổ chức giám sát sẽ được thực hiện trong 2 năm 2018, 2019 tại một số tỉnh, thành phố đại diện các vùng, miền, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ, ngành có liên quan, các cơ sở giáo dục ở Trung ương. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo với Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sau đó sẽ có hướng dẫn Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố triển khai giám sát tại các địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự nhất trí cao với mục đích, yêu cầu cũng như các nội dung phối hợp giám sát được đặt ra trong chương trình phối hợp. Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được triển khai sâu rộng trong 4 năm qua, tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động không chỉ của ngành Giáo dục mà còn của toàn xã hội.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự nhất trí cao với mục đích, yêu cầu cũng như các nội dung phối hợp giám sát

Triển khai Nghị quyết 29, các địa phương đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện, riêng ngành Giáo dục đã cụ thể hóa bằng9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản để thực hiện theo lộ trình từng bước chắc chắn và hiệu quả.Tới đây, ngành Giáo dục sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết 29 để nhìn nhận rõ hơn những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Bộ trưởng, để Nghị quyết 29 đi vào cuộc sống cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương. Chính vì vậy, chương trình phối hợp giám sát giữa 7 cơ quan gồm:Ủy ban TWMTTQVN,Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ sẽ mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho ngành Giáo dục. Từ kết quả giám sát sẽ có cơ chế rà soát, đôn đốc để các bộ, ngành, địa phương cùng đồng tốc, đồng bộ, đồng lòng với ngành Giáo dục trong quá trình triển khai Nghị quyết 29.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và tốt nhất những nội dung đã ký kết trong chương trình phối hợp giám sát.

Trích nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục