• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2015
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa xi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số ký hiệu 44/NQ-CP Ngày ban hành 09/06/2015
Loại văn bản Nghị quyết Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 09/06/2015
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Nghị quyết 44/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa xi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 09/06/2015
Nghị quyết 88/2014/QH13 Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014
Nghị quyết 29-NQ/TW Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04/11/2013