STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu 1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03/04/2017
2 Mẫu B1-ĐXĐH Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 26/05/2014
3 Mẫu A3-ĐXNV Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) 03/04/2017
4 Mẫu 2 Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20 03/04/2017
5 Mẫu C0-TCTT Kết quả tra cứu thông tin về các đề tài, dự án sxtn có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện 03/04/2017
STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu B0 Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn 26/06/2017
2 Biểu B1-1- Đơn Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 26/06/2017
3 Biểu B1-2b-TMĐTXH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia 26/06/2017
4 Biểu B1-2d-TMĐA Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia 26/06/2017
5 Biểu B1-3- LLTC Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 26/06/2017
6 Biểu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự 26/06/2017
7 Biểu B1-5-PHNC Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 26/06/2017
8 Biểu B1-6-XNĐK Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 20 … 26/06/2017
STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu A-1-BCĐK Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ. 11/03/2015
2 Mẫu A-2-BCTĐ Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 11/03/2015
3 Mẫu A-3 BCSDKP Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí 11/03/2015
4 Mẫu A-4-BCSPHT Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành. 11/03/2015
5 Mẫu A-5-BCSPUD Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế 11/03/2015
STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu1 11/2014/TT-BKHCN Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
2 Mẫu 2 11/2014/TT-BKHCN Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
3 Mẫu 3 11/2014/TT-BKHCN Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
4 Mẫu 4b 11/2014/TT-BKHCN Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 30/05/2014
5 Mẫu 5 11/2014/TT-BKHCN Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm 30/05/2014
6 Mẫu 6 11/2014/TT-BKHCN Báo cáo thẩm định sản phẩm 30/05/2014