• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.040
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thái Văn Thành
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ