• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.041
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Anh Vinh
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ