• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.042
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Văn Hùng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ