• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.043
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Hữu Đức
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ