• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.044
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Bảo
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ