• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng của cá nhân theo tinh thần NQ29-NQ/TW
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.045
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Huy Hoàng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ