• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh CMCN lần thứ 4
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.046
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Từ Thúy Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại Thương
Trạng thái Đã nghiệm thu
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ