• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật nhà giáo
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐA.003
Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Công Phong
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Trạng thái Đã nghiệm thu
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ