• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu định mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.029
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Thành Hưng
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ