• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.030
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Văn Tuyến
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ