• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.033
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thám
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm, Đại học Huế
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ