• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.034
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Doãn Minh Khôi
Cơ quan chủ trì Đại học Xây dựng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ