• Chi tiết nhiệm vụ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.035
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đức Minh
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ