• Chi tiết nhiệm vụ
Các hệ hình (paradigm) giáo dục ở Việt Nam – Từ truyền thống tới hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.037
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Vương
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ