Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

30/09/2022

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.038

18/05/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu luận cứ đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.038

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.004

15/04/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu giải pháp triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.004

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.040

15/04/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.042

15/04/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy-học điện tử trong nhà trường Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.042

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.044

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.035

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.014

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.030

23/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.009

23/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.009