Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.024

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình-nhà trường-xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.010

01/04/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.010

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.032

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.019

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.019

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.020

26/02/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.011

22/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.011

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.021

22/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐA.001

22/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục" - Mã số KHGD/16-20.ĐA.001

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.005

11/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.002

11/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.002