Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.044

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.035

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.014

15/03/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.030

23/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học" - Mã số...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.009

23/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.009

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.045

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh PT đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng của cá nhân theo tinh thần Nghị...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.041

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.041

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.031

15/02/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.027

21/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và học sinh tiểu học phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục và...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.016

21/01/2022

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.016