Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.002

11/01/2021

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.002

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, Mã số KHGD/16-20.ĐT.001

23/12/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng Chương trình đào tạo đến năm 2025" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.001

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.018

10/11/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.018

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.007

26/10/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.007

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.003

29/09/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.003

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐA.002

16/09/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 2012" - Mã số KHGD/16-20.ĐA.002

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.025

16/09/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác phát triển công tác tâm lý học trường học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.012

16/09/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035" - Mã...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.006

31/08/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam...

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục, Mã số KHGD/16-20.ĐT.023

26/08/2020

Thông báo về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam" - Mã số KHGD/16-20.ĐT.023