Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2017 đợt 2

07/06/2017

Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục

28/03/2017

Thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn...

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục

23/03/2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục

Quyết định về việc thành lập Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

07/03/2017

Quyết định về việc thành lập Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền...