Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

01/03/2017

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2017 (đợt 1)

01/03/2017

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu...

Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

17/02/2017

Quyết định về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện...

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20, đợt 1 năm 2017

09/02/2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20, đợt 1 năm 2017