Quang cảnh Phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài mã số KHGD/16-20.ĐT.034